ERP JUURUTUS 

If you can’t describe what you are doing as a process, you don’t know what you’re doing.
-
W. Edwards Deming

ERP (Enterprise Resource Planning) on ettevõtte ressursside planeerimise tarkvara, millega juhitakse ettevõtte äriprotsesse.

Meie poolt pakutav ERP juurutus sisaldab ühte või kõiki järgnevatest teenustest:
•    ettevõtte vajaduste analüüs,
•    lähteülesande koostamine sobiliku lahenduse hankimiseks,
•    projektijuhtimine juurutusprotsessi ajal,
•    partnerite poolt pakutava tarkvara koolitus- ja juurutusteenus

Juurutusprojekti tulemusena saab klient endale ERP süsteemi, mis toetab tema äriprotsesse ja aitab saavutada ärispetsiifilisi eemärke.

Iga edukas muutus saab alguse selgest sihist, kokkulepitud tulemusnäitajatest ning motiveeritud ja fokusseeritud meeskonnast. Tarkvara juurutusprojektides kasutame selguse loomiseks ja fookuse hoidmiseks SixSigma projektijuhimise raamistikku DMAIC – inglise keelne lühend raamistiku etapinimede esitähtedest Define, Measure, Analyse, Improve ja Control.  

  • Define. Ettevõtte eesmärkide ja edu tagavate tulemusmõõdikute defineerimine, projektimeeskonna liikmete, nende rolli ja vastutuse kokkuleppimine

  • Measure. Tänase olukorra kaardistamine ning parendusvõimaluste määratlemine 

  • Analyse. Suurimat efekti andvate parenduskohtade analüüs ning otsuse tegemine, millistes valdkondades teha muutus esmajärjekorras

  • Improve. Äriprotsesside muutmine (vajadusel), ERP süsteemis vajalike kasutuslugude defineerimine ning kasutuse testimine ja kordustestimine kuni seatud eesmärkide saavutamiseni 

  • Control. Juurutatud protsesside rutiiniks muutmine

 

Projekt lõppeb kokkuvõttega saavutatud tulemuste ja õpikohtade kohta ning esitatakse ettepanekud edasise tegevuskava ning lahendamist vajavate kitsaskohtade osas. 

Partnerid

logo.png
Kontaktid

​Tel: +372 501 50 60

Laur@Laurconsulting.ee

Tallinn, Estonia